KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG VĨNH HIỆP  王永協作品

 

 

芽荘雨季(1): 啓明学校   ||  芽莊雨季(2): 國路一號

芽莊雨季(3): 禮儀廉恥–自強不息

爸爸, 您為我打開世界之窗  ||  端午節

後悔  ||  中文–我的财產  ||  芽荘海滩

 

Sự Hy Sinh

 

Mỹ Quốc Du Kí

 Hoa Tuyết (Kỳ 8)  ||  Láng Giềng (Kỳ 9)  ||  Năm Mới (Kỳ 10)  ||   Chia Tay (Kỳ Cuối)

Bạn Cũ  (Kỳ 5)  ||  Hoa Tuyết (Kỳ 6)  ||  Gặp Gỡ  (Kỳ 7)

Làm Visa (Kỳ 1)  ||  Đến Mỹ  (Kỳ 2)  ||  Núi Vàng (Kỳ 3)  ||  Tự Do  (Kỳ 4)

 

Đáo Trường Thành  -  到长城  ||  Viếng Miếu Nhạc Vương Cảm Tác

Trụ Cột Gia Đ́nh  ||  Người Mẹ  ||  Triết Học Nho Giáo

 

Khải Minh -- Những Kỷ Niệm Khó Quên  ||  Những Năm Tháng Tôi Ở Khải Minh

 

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2007 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer