MINH TÂM BẢO GIÁM  明心寶鑑

 

Lighthouse  -  燈塔  - Hải Đăng

 

 

 

Mục Lục

 

·        GIỚI THIỆU

·        Tuyển dịch thiên thứ 01:  KẾ THIỆN

·        Tuyển dịch thiên thứ 02:  THIÊN LƯ

·        Tuyển dịch thiên thứ 03:  THUẬN MỆNH

·        Tuyển dịch thiên thứ 04:  HIẾU HẠNH

·        Tuyển dịch thiên thứ 05:  CHÍNH KỶ

·        Tuyển dịch thiên thứ 06:  AN PHẬN

·        Tuyển dịch thiên thứ 07:  TỒN TÂM

·        Tuyển dịch thiên thứ 08:  GIỚI TÍNH

·        Tuyển dịch thiên thứ 09:  KHUYẾN HỌC

·        Tuyển dịch thiên thứ 10:  HUẤN TỬ

·        Tuyển dịch thiên thứ 11:  TỈNH TÂM

·        Tuyển dịch thiên thứ 12:  LẬP GIÁO

·        Tuyển dịch thiên thứ 13:  TRỊ CHÍNH

·        Tuyển dịch thiên thứ 14:  TRỊ GIA

·        Tuyển dịch thiên thứ 15:  AN NGHĨA

·        Tuyển dịch thiên thứ 16:  TUÂN LỄ

·        Tuyển dịch thiên thứ 17:  TỒN TÍN  

·       

·         

C̣n tiếp…

 

( Last update:  15 Oct 2007 )

 

 

 

Giáo Sư Ngô Văn Lại  吳文赖老师  <photo>

Trung tuần tháng 4, 2007.

 

 

 

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作 * Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2007 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer