KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HÀN QUỐC TRUNG  韩国忠作品

 

Nhớ Nha Trang

Thăm Đảo - Vượt Biển (Kính Hoạ "Thăm Đảo")

 

匆匆 - Vùn Vụt

 

  ||  春眠 - Giấc Xuân -  晚春 -  Cuối  Xuân

人面桃花 Nhân Diện Đào Hoa  ||  清明 Thanh Minh  ||  静夜思 Tỉnh Dạ Tư

愁思 - 王煥校长 -  Sầu Tư

 

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác

 

新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2007)

Khai Bút Đầu Xuân -- Tuyết Sơn Tùng (2006)  ||  新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2005)