KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải Minh

 

 

 

 

 

   致芽莊啟明師友的公開信—陳燿祖

Giấy Phép Cho Mở Cơ Sở Dạy Tiếng Hoa

有关芽莊啟明建校/復校的公開信-王永协,蔡继立 

芽荘华人会馆致啓明中学校友贺年卡

復校(1) C̣n Đâu Chuông Rổ?

芽荘华文中心致韩国忠校友書

復校(2) Khải Minh Trường Tồn

(Photos)  芽荘華人迎狗年春节

恭賀芽莊啟明華文中心成立第三週年紀念!

芽荘華人會館啓明华文中心致旅居美國華人公開書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(消息 Tin Tức)   芽荘广东帮赠送电脑给啟明華文中心

 

<more…>