KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG TUY THÂM  王绥深作品

 

春风   ||  新年 & 往事只能回味

愁思 - 王煥校长 -  Sầu Tư  ||   静夜思 Tỉnh Dạ Tư

 

Nhung Nhớ Hương Xưa

Tương Tư  ||  Một V́ Sao Bé Bỏng - Ru Em

 

Hạ Đi Thu Về… Cảm Tác

Thơ Gởi Thầy - Thơ Ngược Thơ Xuôi

Thơ Qua - Thơ Lại  ||  Thi Ca Theo Mô Thức Toán Học

 

T́nh Bằng Hữu  ||  Nhớ Quên Quên Nhớ

 

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

Đọc "Đắm Đuối" Cảm Tác (I)  ||  Đọc "Riêng Tặng Một Người" Cảm Tác