KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA NGÔ DI  吳怡作品

 

 

 

 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường

 

Đi Và Về - Tờ Biên Nhận Năm Xưa

 

Em Gái Cao Nguyên