KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA DYLANS TONG  作品

 

 

Chờ Em

 

Khải Minh Thuở Ấy Cuả Bọn Ḿnh

 

C̣n Đâu Chuông Rổ?  復校(1)