KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA DIỆP NĂNG THẮNG  葉能胜作品

 

春风

新年 & 往事只能回味

 

Bẽ Bàng

Hạ Đi Thu Về… Cảm Tác

 

Kính Gởi Thăm Thầy Ngô Văn Lại

Cảnh Chùa  ||  Riêng Tặng Một Người

 

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác