TRƯỜNG XƯA - BẠN CŨ

 

Chúng tôi, một nhóm cựu học sinh trường Trung Học KHẢI-MINH, Nha Trang, Việt Nam, đang luôn luôn cố gắng tiếp tục dựng xây và hoàn chỉnh trạm web nhỏ này dưới chủ đề Trường Xưa Bạn Cũ với ước mong là một món quà nhỏ riêng tặng cho tất cả các bạn cựu học sinh, giáo sư, và thân hữu của trường.  Trạm web này sẽ đưọc tŕnh bày bằng chữ Hoa, chữ Việt, và chữ Anh.  Xin hăy thường xuyên ghé lại viếng thăm...

 

    -   

 

謹 將 此 網 站 獻 越 南 芽 莊 啟 明 中 學 校 友  , 教 職 員 , 以 及 所 有 關 心 和 愛 護 啟 明 學 校 的 朋 友 們 .  網 站 內 容 將 以 中 , , 和 英 文 的 方 式 呈 達 .  然 而 , 此 網 站 長 期 在 改 善 建 設 之 中 , 歡 迎 大 家 常 來 參 閲 新 的 消 息 . . .


ALMA MATER & FRIENDS


This website is dedicated to the alumni, former teachers, and friends of KHAI-MINH High School in Nhatrang, Vietnam.  Texts will be written in Chinese, Vietnamese, and English.  However, this website is always under construction, so please check back frequently for updates...

 

 

Trung Quoc Hang

   

Mau Thuan Luong

 

 

 

ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

TRƯỜNG KỲ XÂY  CẤT

長 期 施 工 中