KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

黎元笑佛先师親笔遗

 

芽荘五景感咏

 

将离芽城教职渭老胎诗存问次韻奉答

 

碧溪 - 王煥校長, 黄日輝校長, 黎元老師

自嘲 - 黎元老师, 黄日輝校长, 王煥校长

金鱼

黎元笑佛遗 -- 满江红 (旅懷)

乙巳春抒怀  * 丁未除夕戏笔