芽荘啓明中学一九七四年高小三年级 B

 

* LỚP 3 B NĂM 1974 *

 

班 主 任 :  紅 老

Chủ Nhiệm Lớp:  Cô Hàn Hồng

 

Contribution by Hiep Vinh Vuong (Vietnam) & Ung Thuy Phan (U.S.A.)

 

1/              2/                     3/            4/

Lâm Mỹ Nga           Lại Lệ Hoà                     La Thúy Phụng    Huỳnh Tú Hoa

 

5/              6/                     7/            8/

Lâm Ái Hồ              Lăng Huệ Hương           Ngô Lệ Kiều         La Tú Trân

 

9/              10/                   11/          12/

Phan Ái Liên           Trần Thục Ái                  Phan Thuư Ưng    Triệu Ngọc Hoa

 

13/            14/                   15/          16/

Âu Thắng Liên        Đặng Phụng Nghi          Tôn Mỹ Hạnh       Tống Xuân Lan

 

17/             18/                   19/          20/

Mạch Lê B́nh         Trịnh Từ B́nh                Phan Thuư Kiều   Hùynh Lệ Quyên

 

21/            22/                   23/          24/

Huỳnh Quư Anh      Ngô Tú Phụng               Tôn Tuyết Phương          Trương NHị Hồng

 

25/            26/                   27/          28/

Lục Khai Phát        Mai Quảng Thành         Nghiêm Thế Đức            Trịnh Sư Đồng

 

29/            30/                   31/          32/

Vương Đức Trường Dương Chí Thoại           Kỷ Hải Dức          Huỳnh Xuân Nha

 

33/            34/                    35/          36/

Mai Quăng Liêm     Ngô Đa Dũng                Ôn Nam An          Thạch Tổ Phương

 

37/            38/                   39/          40/

Thạch Quốc Trụ      Quách Hán Minh           Lại Tuấn Kiệt       Vương Văn Minh

 

41/            42/                        43/          44/

Nguỵ Chí Phát        Lâm Quư                        Vương Vĩnh Hiệp  Diệp Bảo Tiến

 

45/            46/                   47/          48/ 宗南

Lư Hải Nhơn           Tô Kỳ Xương                  Ngô Tông Chấn    Ngô Tông Nam

 

49/            50/                   51/          52/

Vương Văn Giới          Lư Vĩ Cường                     Vân Đại Khánh     Vân Đại An

 

          53/               54/                   55/         56/

          Long Trạch           Thái Diệc Suyên             Vương Viễn Kiện  Trần Đông Phúc

 

          57/         58/                   59/         60/

          Ngô Thanh Minh  Vạn Quốc Cường            Châu Nại Phúc     Lâm Quang Hùng

 

          61/         62/                   63/         64/

          Trần Nhuận Vĩ     Diệp Thế Minh               Trịnh Sư Hoà        Lương Đại Phúc

 

          65/                        66/

          Lâm (Thị) Hà                 Hàn Vinh

 

 

Nếu có ǵ sai sót, xin làm ơn cho biết.  Cám ơn!

 

general@KhaiMinh.org